Tư vấn

Tư vấn

Tư vấn 3

Tư vấn 3

Ngày đăng: 03/12/2020 11:27 AM

Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các chất liệu chuyên môn, ý chí của một chủ thể tới chủ thể khác nhằm mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiện một hành vi nhất định đáp ứng nhu cầu của người soạn thảo hay nói cách khác văn bản là một phương tiện để ghi nhận,

BAi tư vấn 2

BAi tư vấn 2

Ngày đăng: 03/12/2020 11:27 AM

Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các chất liệu chuyên môn, ý chí của một chủ thể tới chủ thể khác nhằm mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiện một hành vi nhất định đáp ứng nhu cầu của người soạn thảo hay nói cách khác văn bản là một phương tiện để ghi nhận,

Test bài tư vấn

Test bài tư vấn

Ngày đăng: 03/12/2020 11:23 AM

Bài Tư Vấn